Copiers Printers Faxen Veghel


Ricoh Mp-c 4502 jong gebruikt

A4 - A3 kopieren�
45 zwart-wit afdrukken per/min�
45 kleur afdrukken per/min 
Scannen in kleur naar pdf of tiff
Automatische documenten invoer (RADF)
Duplex 
Handinvoer 
3 of 4 papier lades�
Afdrukkwaliteit 600 -1200 dpi �
3 mnd garantie


Standaard met printer en scannerinterface.
All-in huur
vanaf
€ 60,00

excl. btw per maand*


Ricoh MP-C 2003 jong gebruikt

A4 - A3 kopieren�
20 zwart-wit afdrukken per/min�
20 kleur afdrukken per/min 
Scannen in kleur naar pdf of tiff
Automatische documenten invoer (RADF)
Duplex 
Handinvoer 
3 of 4 papier lades�
Afdrukkwaliteit 600 -1200 dpi �
3 mnd garantie


Standaard met printer en scannerinterface.
All-in huur
vanaf
€ 40,00

excl. btw per maand*


Ricoh MP-c 3003 jonggebruikt

A4 - A3 kopieren�
30 zwart-wit afdrukken per/min�
30 kleur afdrukken per/min 
Scannen in kleur naar pdf of tiff
Automatische documenten invoer (RADF)
Duplex 
Handinvoer 
3 of 4 papier lades�
Afdrukkwaliteit 600 -1200 dpi �
3 mnd garantie


Standaard met printer en scannerinterface.
All-in huur
vanaf
€ 57,50

excl. btw per maand*


Ricoh MP-c 3503 jonggebruikt

A4 - A3 kopieren�
35 zwart-wit afdrukken per/min�
35 kleur afdrukken per/min 
Scannen in kleur naar pdf of tiff
Automatische documenten invoer (RADF)
Duplex 
Handinvoer 
3 of 4 papier lades�
Afdrukkwaliteit 600 -1200 dpi �
3 mnd garantie


Standaard met printer en scannerinterface.
All-in huur
vanaf
€ 60,00

excl. btw per maand*


Ricoh MP 2852 jong gebruikt

28 pag/min
A4 en A3
Dubbelzijdig
4 papierlades
kopieeren-printen
scannen in kleur

incl nieuwe toner en 3 mnd garantie
All-in huur
vanaf
€ 42,50

excl. btw per maand*

snelle service - scherpe prijzen - eigen servicedienst - voor advies 06-53775540
  Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden Copiers-Printers-Faxen.nl.

ARTIKEL1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarde zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van CPF gevestigd te Mariaheide hierna te noemen de gebruiker.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvulling/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDING1.


Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezelde van een tekening of meerdere tekeningen.
Laatstgemeld omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.2.


Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.3.A


Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleverancier worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.B


Ingeval de wederpartij en natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht.Bij prijsverhoging op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.4.


De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.


ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN1.


Levering geschiedt niet franco.

Opgegeven levertijden (of termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht) kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen. Bij niet-tijdige levering (beeindiging van de werkzaamheden) dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.2.


Bij levering (verrichten van werkzaamheden) in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.3.


Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken (materialen die voor de uitvoering van de levering zijn aangeschaft) voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.4.


Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading.lossing.

de gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiele verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.ARTIKEL 5: VOORTGANG UITVOERING WERKZAAMHEDEN1.


Wanneer de leveringen (of werkzaamheden) door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.2.


Indien blijkt, dat de leveringen onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.3.


Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke ban de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 6: TRANSPORT1.


Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.2.


De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.3.


De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.4.


Niet-geaccepteerde bestelling worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.


ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN1.


De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijk schriftelijke bevestiging.

Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.2.


Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.3.


Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.4.


Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt.

Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.5.


Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.6.


In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.7.


Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van reparatiekosten, vermeerderd met onderzoeks en beoordelingskosten, uitgevoerd.


ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE1.


De gebruiker kwijt zich taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.

Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.2.


Indien zich in de geleverde zaken kennelijk materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.

De gebruiker staat in de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.3.


Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker -uit welken hoofden ook -beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden.

Voldoening aan deze garantie geldt als enige volledige schadevergoeding.4.A


In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.B


Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn 1 jaar.C


De gebruiker behoudt zich hett recht voor om administratie -en/of andere interne kosten in rekening te brengen met een maximum van 50% van het factuurbedrag met dien verstande dat de goederen in onbeschadigde en ongebruikte toestand zijn geretourneerd.5.


Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.6.


De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade indien en voor zover.A


Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundig bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij.B


Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.C


Voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers ed. die door of namens de wederpartij aan de gebruikers zijn verschaft en/of voorgeschreven.


ARTIKEL 9:BETALING1.


Betaling dient vooraf of bij aflevering kontant of per bankoverschrijving te geschieden.
Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt onderstaande:2.


Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:A


Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.B


Zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.C


Zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso -, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen.

De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente.3.


Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.4.


Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.5.


Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 10: EIGENDOM ONTWERPEN1.


De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriele en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.2.


Slecht na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.


ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD1.


De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zalen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.

Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.2.


Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.3.


De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 12: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT.BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID ed.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 14: WANPRESTATIE/VERZUIM1.


Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ongeschakelde derden/toeleverancier, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst te dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.2.


Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet -nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen -en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet -tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.3.


Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling aanvraag tot surseance van betaling faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al het geen door haar uit hoofde van enigerleicontact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.


ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING1.


De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 ev. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikel -lid is overeengekomen.2.


Annulering door de wederpartij is slecht mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.

Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be - of verwekt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.3.


Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER1.


Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.2.


Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt en zaak aanhangig te maken voor de bevoegd Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.3.


Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaken aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.


Algemene voorwaarden  |  © 2014 - Copiers Printers Faxen